Werkplekinspectie

Bij organisaties die gecertificeerd zijn voor managementsystemen of richtlijnen moeten er regelmatig audits en werkplekinspecties worden gedaan. Bij sommige bedrijven ligt deze taak bij medewerkers binnen de organisatie die af en toe een audit uitvoeren of een werkplekinspectie doen.

Toch komt het regelmatig voor dat organisaties aanlopen tegen één of meerdere van de volgende obstakels:

  • Er is niet genoeg kennis en kunde binnen het bedrijf om dit uit te voeren
  • Er is te weinig tijd binnen uw organisatie om de inspecties uit te voeren
  • Er is behoefte aan een meer objectief oordeel

Loopt u tegen obstakels aan?

Qrown heeft jarenlange ervaring met het afnemen van audits en werkplekinspecties en neemt dit graag uit handen voor u. Wij leveren een schriftelijke rapportage op met de resultaten en voorstellen tot verbetering.

Werkplekinspectie gezondheid Arbeidshygiëne

Taak Risico Analyse

Met de TRA (Taak Risico Analyse) is het mogelijk afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen binnen uw organisatie. Hierdoor worden de menselijke acties in kaart gebracht op gestructureerde wijze en worden de veiligheid kritische taken opgespoord binnen een functie.

In de VCA is de TRA terug te vinden in norm eis 2.2. Bij deze eis gaat het om het herkennen van risico’s in een specifieke situatie/(werk-) omgeving. Door de risico’s door middel van de TRA in kaart te brengen, kan hier rekening mee gehouden worden waardoor er zich minder snel onveilige situaties kunnen voordoen.

Heeft u te maken met één van de volgende situaties? Dan raden wij u aan een TRA te laten opstellen:

  • Er zijn werkzaamheden waar risico’s aan verbonden zijn die niet aan de orde komen bij huidige procedures of instructies en die niet in de RI&E zijn vermeld.
  • De risico’s zijn nog niet bekend omdat er nieuwe werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Er staan evaluaties van werkprocedures op de planning of er worden nieuwe procedures ingericht.

Wilt u een TRA opstellen maar geen idee waar te beginnen?

Wij nemen dit graag voor u uit handen en coördineren graag de Taak Risico Analyses voor u. Wij brengen de verschillende taakstappen in kaart, beoordelen de risico’s en acties per taakstap en wij instrueren medewerkers binnen de organisaties over TRA. Uiteraard allemaal uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Qrown waardoor de juiste kennis zal worden overgedragen. Wij stellen een correcte veiligheidsprocedure, - instructie en werkvergunning op.

Met een goed uitgevoerd TRA wordt de basis gelegd voor veiligheidsprocedures- en instructies, werkvergunningen en voorlichting.

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne gaat om de bescherming van de medewerkers en/ of zijn nageslacht tegen gevaren in de werksituatie die (op termijn) kunnen zorgen voor schade met betrekking tot de gezondheid. Hierbij wordt de totaliteit van belastende factoren wat kan ontstaan in werksituaties waardoor de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mensen kan beïnvloeden in kaart gebracht. De arbeidshygiëne kunnen wij voor u beoordelen door het herkennen, evalueren en beheersen van vooral fysische, chemische en biologische factoren.

Het is van belang dat arbeidshygiënische taken worden uitgevoerd door een deskundige die hiervoor opgeleid is. Als deskundige beheersen wij de kennis op het gebied van onder andere gevaarlijke stoffen, geluid, klimaat, straling en fysieke belasting. Met deze kennis kunnen wij u juist adviseren met betrekking tot metingen en meetuitkomsten wat betreft arbeidshygiëne.

Voorlichting omtrent werkzaamheden

Als werkgever bent u verplicht om werknemers voorlichting te geven over de werkzaamheden die zij gaan verrichten en de risico’s die dat met zich meebrengt op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Deze voorlichting moet worden afgestemd op de aard, capaciteit en de ervaring van de betreffende medewerker. Als werkgever geeft u naast de voorlichting ook instructies aan de medewerkers waarna de werknemers verplicht zijn deel te nemen aan deze voorlichting en de instructies op te volgen.

In de Arbowet worden de regels voor een beleid dat gericht is op een veilige en gezonde werksituatie benoemd. Ook komt de verplichting voor werkgevers om instructie, voorlichting en opleiding te geven aan bod. Daarnaast is het van belang dat de voorlichting goed te begrijpen en praktisch is, zowel mondeling als schriftelijk.

Vanuit de werkgever moet er voorlichting komen over:

  • De veiligheid, gezondheid en welzijn in het algemeen
  • De gevaren die zich kunnen voordoen op de werkplek
  • Welke maatregelen er genomen worden met betrekking tot veiligheid
  • De opgestelde voorschriften en regels

In bepaalde gelegenheden is het van belang dat de werknemer voorlichting krijgt en opleiding volgt. Dit zal moeten gebeuren op het moment dat de werknemer start met het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden, bij verandering van functie, bij verandering van een arbeidsmiddel of als er nieuwe procedures of technologie wordt ingevoerd. Voorbeelden wanneer medewerkers expliciet over arbeid gerelateerde risico’s moeten worden voorgelicht zijn als er schadelijk geluid aanwezig is tijdens de werkzaamheden of als er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen.

Werkplekinspectie Gezondheid voorlichting omtrent werkzaamheden

Laat ons u volledig ontzorgen!

Met onze kennis en kunde leggen wij graag voor u vast welke voorlichting is georganiseerd binnen uw organisatie. Daarnaast houden wij documentatie voor u bij van de inhoud van de instructie. Wij kunnen dit proces volledig uit handen nemen voor u.